برچسب گذاری توسط: مبانی نظری و پیشینه سرمایه فرهنگی و تعدد زوجات