برچسب گذاری توسط: تقسیم و توزیع انرژی از زمان ترانسفر تا هچ

فایل تأثیر اندازه تخم مرغ روی حرارت تولیدی و انتقال انرژی از تخم مرغ به جوجه ها

تخم مرغهای کوچک (گرم 120156) و بزرگ(11070) را در شرایط یکسان در دمای 837 درجه سانتی گراد خوابانده و سعی گردید که درجه حرارت پوسته تخم مرغ ثابت بماند ماده خشک، خاکستر، پروتئین، مقدار چربی در آلبو من، زرده ، لاشه بدون زرده (YFB) وبقایای زرده(RY) مقدار کربو هیدرات و میزان کالری آنها مورد محاسبه قرار گرفت