برچسب گذاری توسط: تقسیم بندی کلی در مورد منشا پیدایش نقوش محرابی

فایل بررسی سیر تحول و تطور نقوش محرابی دسته معماری

در این تحقیق در ابتدای امر سعی بر آن شده تا معنی و مفهوم محراب در فرهنگهای لغت و همچنین جایگاه در ادبیات عرفانی ارائه شود در مرحله بعد تقسیم بندی های مختلف و نظریاتی که در مورد ریشه محراب آن و منشا پیدایش این نقش می باشد مورد بررسی قرار گرفته و در مورد هر کدام توضیحات لازم ارائه شده است