برچسب گذاری توسط: تقسیم بندی کابل ها بر اساس نوع سیگنال ها و انواع ادوات ابزار دقیق

فایل جزوه کاربردی کابل های ابزار دقیق دسته صنایع نفت و گاز

کابل های ابزاردقیق جهت کاربرد در سیستم پردازش داده ها و کنترل فرایند ها بکار می روند و قابل نصب در فضای باز و یا بصورت دفن در زمین می باشند برای سیستم های دیجیتال و جهت ارتباط بین سولنوئید ها (شیر های برقی) نوع با شید کلی آن (Overall screen) و برای سیستم های آنالوگ نوع شیلددار زوجی و کلی آن (Individual Overall screen) مورد استفاده قرار می گیرد