برچسب گذاری توسط: تقسیمات اقلیمی در ایران

بهترین فایل تقسیمات اقلیمی ایران

اصولاً در بسیاری از مناطق جهان، اقلیم به وسیله ی عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا مشخص می شود ایران با قرار رگرفتن بین 25 و 40 درجه عرض جغرافیایی شمالی، در منطقه ی گرم قرار دارد و از نظر ارتفاع نیز، فلات مرتفعی است كه مجموع سطوحی از آن كه ارتفاعشان از سطح دریا كمتر زا 475 متر است درصد بسیار كمی از سطح كگل شكشور ار تشكی لمی دهندم