برچسب گذاری توسط: تقدس خوشنویسی و جایگاه آن در عرفان اسلامی

بهترین فایل دانلود مقاله تاثیر معنویت بر خوشنویسی

خوشنویسی هنری است که می تواند ذوق و استعداد و انرژی افزوده جوان در راستای بسیار زیبایی قرار داده و بدین ترتیب با به کمال رساندن پیام های هنری و جنبه های اجتماعی ،معنویت را در جامعه گسترش دهد