برچسب گذاری توسط: به كارگیری یک روش علمی

بهترین فایل دانلود تحقیق تخفیف

هدف از ارائه مقاله به كارگیری یك روش علمی كه تلفیقی از روش های برنامه ریزی استراتژیك در امر دسته بندی مشتریان و استفاده از مدل تخفیف كلی all unite discaunt و یك مدل مدیر ابداعی جهت فائق آمدن و مشكلات فوق می باشد