برچسب گذاری توسط: به عمل آوری بتن

بهترین فایل بتن و خواص آن

بتن عمدتاً از 2 قسمت تشكیل شده است 1مصالح سنگی حدود 7560 درصد حجم بتن از مصالح سنگی تشكیل می‌شود 2خمیر سیمان حدود 4025 درصد حجم بتن با خمیر سیمان پر می‌شود از 4025 درصد خمیر سیمان، 7 الی 15 درصد سیان و 14 الی 21 درصد آب است میزان آب در خمیر سیمان