برچسب گذاری توسط: بهترین مقاله XSLT چیست ؟

فایل XSLT چیست؟

XSLT، از کلمات eXtensible Stylesheet Language Transformation اقتباس و زبانی برای تبدیل یک سند XML به نوع دیگر است