برچسب گذاری توسط: بهترین مقاله XSD چیست ؟

فایل XSD چیست؟

پس از عرضه XML ، مجموعه ای از تکتولوژی های دیگر در رابطه با آن و با هدفمندی خاصی مطرح و ارائه گردیده است