برچسب گذاری توسط: بهترین مقاله در مورد Vbnet

فایل مقاله در مورد Vb.net

معرفی اولیه VBNET یک برنامه کامپیوتری ، از مجموعه ای دستورالعمل که نوع و نحوه انجام یک فعالیت را برای کامپیوتر مشخص می نمایند ، تشکیل می گردد