برچسب گذاری توسط: بهترین مقاله در مورد بلندگوها

فایل مقاله در مورد بلندگوها

انواع صدا الف) صدای مونو (Mono) به صدایی که از یک بلندگو پخش می شود ویا چند بلندگو آن را به طور همزمان پخش می کنند که به این نوع پخش صدا مونو می گویند