برچسب گذاری توسط: بهبود روشهای تولید و افزایش كارائی صنایع در جهت خودكفائی كشور

فایل دانلود مقاله موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تنها سازمانی است در ایران كه بر طبق قانون میتواند استاندارد رسمی فرآورده‏ها را تعیین و تدوین و اجرای آنها را با كسب موافقت شورایعالی استاندارد اجباری اعلام نماید