برچسب گذاری توسط: بهبود حاصلخیزی خاک

بهترین فایل دانلود مقاله اثر فرسایش برحاصلخیزی خاک

قبل از معرفی کودهای شیمیایی، استفاده از بقولات در تناوب برای بهبود حاصلخیزی خاک به عنوان یک شیوه مهم و رایج مدیریتی به شمار می آمد به منظور افزایش ازت و در نتیجه بهبود حاصلخیزی خاک، از دو نوع بقولات استفاده می شد در بقولات یکساله دانه ای و بقولات علوفه ای چند ساله به عنوان کود سبز