برچسب گذاری توسط: اکتینوباسیلوز در گاو

فایل دانلود مقاله بیماریهای عفونی در دامپزشکی برای حیوانات

اکتینوباسیلوز بیماری عفونی مشخصی است که خصوصیات آن در گاو التهاب زبان و بمیزان کمتری التهاب عقده های لنفاوی حلقی و ناودان مری می باشد در گوسفندان جراحات بیماری محدود به بافتهای نرم سر و گردن و ندرتا بینی می شود