برچسب گذاری توسط: الکترومگنتوترموالاستیک

بهترین فایل تحلیل کمانش محوری غیرمحلی الکترومگنتوترموالاستیک نانولوله ZnO

در پژوهش حاضر، با استفاده از تئوری الاستیسته غیرمحلی، مدل تیر تیموشنکو برای مطالعه کمانش نانولوله سه جداره (ZnO ) بر بستر الاستیك پاسترناك تحت انواع مختلف بارگذاری و میدانها شامل الکتریکی، مغناطیسی، حرارتی و مکانیکی استفاده میشود