برچسب گذاری توسط: الکترولس

بهترین فایل خوردگی عامل تخریب فلزات

خوردگی عامل تخریب است که باعث از بین رفتن فلزات وکاهش عمر آن می شود بدین منظور جهت محافظت از فلزات باید سطوح فلزات در مقابل عوامل خوردگی مقاوم شوند یکی از این روشها امکان پوشش دادن سطح است جهت پوشش دادن از روشهای گوناگون استفاده می شود که یک از این روشها پوشش دادن بدون اعمال جریان است که فلزات مس ونیکل CuNi)) به عنوان پوشش صنعتی کاربرد گسترده ا