برچسب گذاری توسط: اكولوژی گیاهان و حیوانات

فایل دانلود مقاله اکولوژی جانوری و پراکنش آنها

همه انرژی مورد استفاده در اندامها از نور خورشید نشأت می گیرد انرژی ممكن است از صورتی به صورت دیگر تبدیل شود، اما هیچگاه به وجود نمی آید و از بین نیز نمی رود گیاهان سبز انرژی نورانی خورشید را جذب می كنند و در نتیجه فعالیت فتوسنتزی، كه در كلروفیل های آنها صورت میپذیرد، از دی اكسید كربن و آب، كربوهیدرات تولید می كنند