برچسب گذاری توسط: اقلیم گرم و خشک

بهترین فایل تقسیمات اقلیمی ایران

اصولاً در بسیاری از مناطق جهان، اقلیم به وسیله ی عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا مشخص می شود ایران با قرار رگرفتن بین 25 و 40 درجه عرض جغرافیایی شمالی، در منطقه ی گرم قرار دارد و از نظر ارتفاع نیز، فلات مرتفعی است كه مجموع سطوحی از آن كه ارتفاعشان از سطح دریا كمتر زا 475 متر است درصد بسیار كمی از سطح كگل شكشور ار تشكی لمی دهندم

بهترین فایل بررسی اقلیم گرم و خشک

فلات مرکزی از دشت كویر مركزی و كویر لوت بزرگ‌ترین حوزه آب‌ریز ایران تشكیل شده است كویر مركزی از طرف شرق با كوه زاگرس و از طرف شمال به رشته جبال البرز محصور است رشته ارتفاعات مذكور باعث جلوگیری از جریان بادهای باران‌آور به داخل این حوزه آب‌ریز شده‌اند حوزه آب‌ریز مركزی، ارتفاعاتی کمتر از یك هزارمتر از سطح دریا را دارند،