برچسب گذاری توسط: اقلیم كرج

بهترین فایل بررسی آماری 50 ساله اقلیم كرج

بارندگی و دما از مهمترین پارامترهای اقلیمی محسوب شده واز نظر كشاورزی تعیین كننده نوع اقلیم و پراكندگی و گسترش گیاهان در سطح زمین می باشد در این بررسی داده های هواشناسی اقلیم كرج در ایستگاه هواشناسی كرج كه در 5 كیلومتری جنوب غربی این شهرستان بوده و در مزرعه آزمایشی دانشكده كشاورزی كرج قرار دارد و به مدت 50 سال (20001950) مورد بررسی آماری قرار گرفت