برچسب گذاری توسط: اقسام جوهر

فایل انواع و اقسام جوهر

عرض ماهینی است كه اگر در خارج موجود شود وجودش در موضوعی است كه بی نیاز از آن می باشد مانند سفیدی سیاهی شجاعت دوری و نزدیكی هر یك از این امور به گونه...