برچسب گذاری توسط: اقسام جعاله

بهترین فایل صکوک جعاله

در لغت نامه فارسی، جعاله بدین صورت بیان شده است«پاداشی که برای عامل عمل قرار دهند» جعاله در لغت به معنای «وعده دادن مال برای کسی که به عمل معینی قیام می کند» است