برچسب گذاری توسط: اقتصاد سیاسی رسانه ها

فایل کامل اقتصاد سیاسی رسانه ها

بی‌توجهی مطالعات تجربی به نقش نظام‌های ارتباطی و ساختارهای اقتصادی و سیاسی، و نبود دیدگاه انتقادی در آنها، سبب شد كه نظریه‌های انتقادی، این نوع مطالعات را به چالش فراخوانند دسته بندی اقتصاد فرمت...