برچسب گذاری توسط: اقتصاد اول دنیا

بهترین فایل جمعیت چین

سال 2002 سرعت رشد جمعیت چین همچنان کاهش یافتتا پایان همین سال جمعیت این کشور به 1 میلیارد و 284 میلیون و 530 هزار نفر رسید که از این میان جمعیت شهرنشین 502 میلیون و0 12 هزار نفر است و 139 در صد جمعیت کل را تشکیل می دهدجمعیت روستانشین 582 میلیون و 410 هزار نفر است که 960 در صد مجموع جمعیت چین را تشکیل می دهند