برچسب گذاری توسط: اقتصاد آلمان و آمریكا

بهترین فایل بررسی اقتصادی آلمان و آمریكا

بعد از چندین دهه از پیشرفت ،اقتصاد آلمان با افت مواجه می شود آلمانی ها رهبری قوی را در بخش های اصلی بازار جهان نشان داده اند و از اشتغال ثابت و موقعیت اجتماعی برخوردار بودند سال 1990 تغیری ایجاد شد اقتصاد آلمان خیلی كمتر از دیگر كشورهای پیشرفت كرده است و موقعیت بازار كار به طرز چشمگیری باقی ماند آلمالنی ها هنوز در زمینه های بازار سنتی ثابت قدم و ق