برچسب گذاری توسط: افیولیت منطقه دهشیر و مقایسه آن با دیگر مناطق

بهترین فایل بررسی افیولیت منطقه دهشیر و مقایسه آن با دیگر مناطق

سنگهای اولترامافیک سازنده افیولیتها در اثر هجوم سیالات گرمابی حاوی CO2 تحت تاثیر فرآیند کربناته شدن تبدیل به لیستونیت می شوند لیستونیتها با مجموعه کانیائی عمومی کوارتز و کربناتهای حاویMg Fe Ca مشخص هستند از چند دهه گذشته در افیولیتهای جهان، کانی سازی طلا در همیافتی با این سنگها مورد توجه قرار گرفته است