برچسب گذاری توسط: افسردگی در بین جوانان ورزشكارو غیر ورزشكار

فایل مقایسه افسردگی در بین جوانان 18ساله ورزشكارو غیر ورزشكار شهر كرج دسته روانشناسی و علوم تربیتی

هدف از تحقیق حاضر مقایسه افسردگی در بین نوجوانان ورزشكار و غیر ورزشكار 18 ساله شهر كرج است كه فرضیه های عنوان شده در تحقیق حاضر عبارتست از از اینكه بین ورزش و افسردگی رابطه وجود دارد و همین طور جوانان ورزشكار و غیر ورزشكار از لحاظ افسردگی دارای تفاوت هستند كه جامعه مورد مطالعه جوانان ورزشكار و غیر ورزشكار كرج كه در حدود 100 نفر بعنوان نمونه انتخاب