برچسب گذاری توسط: افسردگی از نقطه نظریادگیری درمان

فایل بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی 35 ساله منطقه یازده تهران دسته روانشناسی و علوم تربیتی

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی 35 ساله منطقه یازده شهر تهران كه فرضیه های عنوان شده عبارتند از اینكه بین افسردگی و هیستری رابطه ی معنی داری وجود دارد و هیستری در بین زنان غیر شاغل بیشتر از شاغل است كه جامعه مورد مطالعه زنان حدود سنی 35 ساله شاغل منطقه یازده تهران است كه حجم نمونه استفاده شده با روش نمونه گی