برچسب گذاری توسط: افزودن ا در آخر اسم یا اسم مصدر برای تعظیم، تفخیم و تعجب

فایل بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو دسته تاریخ و ادبیات

پژوهش حاضر با عنوان بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو کوششی است جهت شناساندن سبک فردی شعر شاملو به لحاظ معیارهای زبانشناختی یافته های این پژوهش از طریق بررسی منتخب اشعار شاملو در کلیه مجموعه آثارش بدست آمده است