برچسب گذاری توسط: افزایش هیدرولیکی نیرو

فایل بررسی سیستم ترمز ماشین دسته مکانیک

همگی می دانیم که فشردن پدال ترمز ماشین، سرعت را می کاهداما چگونه؟چگونه ماشین نیروی پای شما را به چرخ ها منتقل میکند؟چگونه نیروی شما را چند برابر می کند تا برای متوقف کردن جسمی به بزرگی یک ماشین کافی باشد؟