برچسب گذاری توسط: افزایش سن

فایل کامل بررسی حساسیت کانتراست با افزایش سن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک بینائی سنجی

از میان 110 مراجعه کننده به کلینیک بینایی سنجی پس از توضیح کامل پروژه و گرفتن رضایت اطلاعات شامل سن ، جنس گرفته شده و در پرسشنامه مربوطه ثبت گردید دسته بندی پزشکی فرمت...