برچسب گذاری توسط: افزایش ازت و در نتیجه بهبود حاصلخیزی خاک

بهترین فایل دانلود مقاله اثر فرسایش برحاصلخیزی خاک

قبل از معرفی کودهای شیمیایی، استفاده از بقولات در تناوب برای بهبود حاصلخیزی خاک به عنوان یک شیوه مهم و رایج مدیریتی به شمار می آمد به منظور افزایش ازت و در نتیجه بهبود حاصلخیزی خاک، از دو نوع بقولات استفاده می شد در بقولات یکساله دانه ای و بقولات علوفه ای چند ساله به عنوان کود سبز