برچسب گذاری توسط: افت تحصیلی درس ریاضی

بهترین فایل بررسی علل موثر در افت تحصیلی درس ریاضی

تفكری كه به حل مشكلهای اجتماعی منتهی می شود از تفكری كه به حل مشكلهای فنی منتهی می شود بسیار دشوارتر است ولی متأسفانه كمتر آموزش داده شده است دانش آموزانی كه مسؤولیت اجتماعی را در مدرسه آموخته اند یاد می گیرند چگونه در یك موقعیت واقعی برای حل مشكلها به راههای كمك به یكدیگر بیندیشند ما باید در نظام آموزش كه به اندازه كافی در نظر آنها مهم باشد