برچسب گذاری توسط: اعمال قانون و قانون‌پذیری

بهترین فایل بررسی ایمنی حمل و نقل در كشور آمریكا

وزارت حمل و نقل آمریكا سالیانه گزارشی از عملكرد بخش حمل و نقل منتشر می‌كند یكی از موارد قابل توجه در این گزارش مقوله ایمنی است كه ما در این مبحث فاكتورهای ایمنی در بخش زمینی كه آمار آن مربوط به سال 2002 می‌باشد، می‌پردازیم