برچسب گذاری توسط: اعتیاد چیست

بهترین فایل اعتیاد چیست؟ معتاد کیست

به نظر دکتر کلمن بشر برای زندگی در طبیعت آفریده شده و پیشرفت های او در راه زندگی ماشینی بسیار فراتر از توان طبیعی وی بوده و لذا در رویا رویی با مشکلات قرن بیستم در مقایسه با زندگی در طبیعت بایستی سازش بیشتری با محیط زیست از خود نشان دهد که خود موجب کنش و فشار بیشتری بر او است از این رو برای تسکین خود به دنبال مواد مخدر و داروهای آرام بخش می رود