برچسب گذاری توسط: اعتیاد و جوانان

بهترین فایل اعتیاد و جوانان

درجهان كنونی، دنیا با مشكل اعتیاد مواجه است همانطور كه جرایم مواد مخدر بین المللی ترین و سازمان یافته ترین جرایم را تشكیل می دهد، اعتیاد هم بزرگترین و بین المللی ترین مسئله ای است كه در سطح جهان وجود دارد متاسفانه امروزه بیشترین قربانیان اعتیاد، طبقه ی جوان جوامع هستند