برچسب گذاری توسط: اعتیاد دانش آموزان پیش دانشگاهی

فایل کامل راهكارهای پیشگیری از اعتیاد دربین دانش آموزان پیش دانشگاهی

اعتیاد به مواد مخدر، به عنوان نابسامانی اجتماعی، پدیده ای است كه بدان ‹‹ بلای هستی سوز›› نام نهاده اند؛ زیرا ویرانگری های حاصل از آن زمینه ساز سقوط بسیاری ازارزش ها وهنجارهای فرهنگی...