برچسب گذاری توسط: اعتبارات پژوهشی

بهترین فایل بررسی وضعیت تحقیقات اجتماعی در دانشگاههای کشور

درجهان امروز، پژوهش و میزان اعتبارات اختصاص یافته به آن در هر کشوری، یکی از شاخص های توسعه یافتگی آن کشور بشمار می رود در دهه های اخیر درکشورما هرچند که گامهای مؤثری دراین زمینه برداشته شده است اما هنوز با استاندارهای جهانی فاصله زیادی وجود دارد