برچسب گذاری توسط: اعتبارات اسنادی

بهترین فایل دانلود تحقیق اعتبارات اسنادی،تعاریف وچگونگی انجام کار

تعریف اعتبار اسنادی ساده ترین تعریفی که می توان برای اعتبار اسنادی ارائه داد آن است که اعتبار اسنادی تعهد مشروط یک بانک (بنا به درخواست خریدار)میباشد مبنی براین که در مقابل ارائه اسناد مشخص شده و طبق شرایط اعتبار از طرف فروشنده ،در مدت معین اقدام به پرداخت یا تعهد به او بنماید