برچسب گذاری توسط: اعاده دادرسی

اعاده دادرسی

اعاده دادرسی

حتی بهترین قاضی مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباه و لغزش است در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود که رأی قاضی، در جهت بازبینی بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزتاً...