برچسب گذاری توسط: اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه نسبتهای مالی سنتی

فایل بررسی ارتباط نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام دسته حسابداری

به دلیل اهمیت بسزای جریانهای نقدی درموقعیت های واحدهای اقتصادی ضرورت آن برای ادامه بقای آنهاپیش بینی جریانهای نقدی به عنوان یكی از اجزا ءلاینفك برنامه ریزی مالی ،ازموضوعات مهمی است كه مورد توجه مدیران خاص مدیران واحدهای اقتصادی قراردارداین امر ازچنین اهمیتی برخورداراست كه جریانهای نقدی واحدهای اقتصادی را میتوان به جریان گردش خون در بدن تشبیه كرد