برچسب گذاری توسط: اطراف خرمشهر

بهترین فایل دانلود مقاله بررسی خصوصیات شیمیایی خاكهای مناطق جنگی اطراف خرمشهر

آلودگی محیط زیست در نتیجه وارد شدن مواد آلوده كننده به این بخش ایجاد میشود جنگ نیز یكی از منابع شدید آلودگی زیست محیطی آب و خاك میباشد استفاده وسیع از سلاح های جنگی اعم از گلوله های سربی، مواد منفجره، بمباران های هوائی، گلوله های توپ، سلاح های شیمیایی و بمب های شیمیاییمیكروبی و قطعا اثرات زیست محیطی مخربی را در پی خواهد داشت