برچسب گذاری توسط: اصول مهندسی

فایل Introduction to Food Engineering درآمدی بر مهندسی صنایع غذایی

مطالعه جریان سیال، تولید و انتقال حرارت، فرآوری حرارتی از جمله فرآوری و بسته بندی اسپتیک،انجماد،تبخیر،خشک کردن مبانی مهندسی صنایع غذایی را تشکیل میدهند که در این کتاب به آنها اشاره شده است دسته...