برچسب گذاری توسط: اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی

بهترین فایل فرایند تحلیل سلسله مراتبی

فرایند تحلیل سلسله مراتبی که اولین بار توسط توماس ال ساعتی در 1980 مطرح شد که بر اساس مقایسه های زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی سناریوهای مختلف را به مدیران می دهد