مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی

کتاب گلستان سعدی و بهارستان جامی ، باغی است رنگارنگ و تن پوش آن زیبایی های لفظی و معنوی است ، که بر قامت این دو کتاب ، برازنده دوخته شده است در این رساله سعی بر این است که این دو کتاب به صورت موشکافانه ، مورد نقد و بررسی قرار گیرد

دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 137
حجم فایل 196 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی

 

 

چکیده رساله

کتاب گلستان سعدی و بهارستان جامی ، باغی است رنگارنگ و تن پوش آن زیبایی های لفظی و معنوی است ، که بر قامت این دو کتاب ، برازنده دوخته شده است . در این رساله سعی بر این است که این دو کتاب به صورت موشکافانه ، مورد نقد و بررسی قرار گیرد . که محتوای رساله، به  پنج  بخش اصلی تقسیم شده است که به ترتیب عبارتند از :

1-    بررسی انواع نثر پارسی ، ( قرن چهارم  تا  قرن نهم هـ . ق ) در بستر تاریخ ادبیات .

2-  مقامه چیست ؟ و چگونگی شکل گیری آن در ادب پارسی و ویژگی های مقامه نویسی و به راستی آیا گلستان ، نوعی مقامه می باشد ؟ مقایسه مقامات حمیدی و گلستان سعدی .

3-    ویژگی های سبکی گلستان سعدی و بهارستان جامی و وجوه اشتراک و افتراق سبکی این دو اثر گرانبهای ادب پارسی .

4-    بررسی حکایات گلستان و بهارستان ، از لحاظ وجوه اشتراک و افتراق و بررسی ویژگی های سبکی و بلاغی حکایات .

5-  بررسی آیات و احادیث ، از جهت تاکید مطلب یا بار معنایی و بررسی اشعار عربی از جهت تاکید مطلب یا اشاره شعر ، به آیه و حدیث .

6-    نتیجه گیری کلی از پایان نامه

 

پیشگفتار

خدای ، جهان آفرین را سپاس که به من این لطف عظیم را عنایت کرد ، که در گلزاری از معرفت و حکمت قدم بگذارم . و هر لحظه که در این بوستان عشق و محبت ، بیشتر تعمق می کردم ؛ درون خویش ، احساس زایدالوصفی داشتم که در سرزمینی زاده شده ام که محبت و عشق به همنوع ، در رگ های اجدادم ، حیات داشته است . و نشان می دهد که مردم کشورم ، روحشان و کالبد     خاکیشان ، با عشق سرشته شده است . و شاعران و نویسندگان این مرز و بوم ، با نقاشی ماهرانه ی ، با قلم زرین خویش ، بر صفحه دل انسان ها می نگاشتند و نام آنها تا ابد جاودانه می ماند . و خوشبختانه این دو آموزگار بزرگ تعلیم و تربیت ، ادبیات تعلیمی کشورم ، ( سعدی و جامی ) با قلم روان  خویش ، درس دوست داشتن به همنوع ، روی در روی شدن با مشکلات و نهراسیدن از آن ، توکل به         خدا ، مبارزه با پلیدی و زشتی ، روی آوردن به باغ معرفت و دانایی را با فکر و اندیشه جاودانه    خویش ، به ما ملت تمدن ساز ، تقدیم کرده اند . به راستی اگر سعدی نبود ؟ چه بر سر نثر زیبای پارسی می افتاد. هم اکنون زمانی فرا می رسید که باید در فرهنگ لغات ، واژگان پارسی را جستجو            می کردیم. و از زبان شیرین پارسی جز نامی باقی نمی ماند .

جامی نیز به گردن ادب پارسی ، حق بزرگی دارد اگرچه در بهارستان ، نتوانسته است مانند : سعدی ، به پختگی و کمال دست پیدا کند . ولی به حق در دوره فضل فروشی نویسندگان پارسی ، که تکّلف و تصنّع را وارد ادبیات کردند . به حق عبدالرحمان جامی ، نیز با سادگی و روانی متن ، به ادبیات پارسی کمک شایان توجهی کرده است . که در این رساله ، در پنج بخش به مقایسه گلستان و بهارستان پرداخته شده است .

در پایان لازم است از استادان گرامی : جناب آقایان : دکتر رضا اشرف زاده و دکتر محمد فاضلی کمال سپاس و تشکر را داشته باشم که در این وادی علم و دانش با راهنمایی های و تشویقهای دلسوزانه خویش ، مرا به ادامه کارم دلگرم داشتند . و نکات زیادی از علم و معرفت را از محضر این دو بزرگوار فرا گرفتم . که همیشه فرا راه زندگیم می باشد . و از محضر استادان : دکتر محمد علوی   مقدم ، دکتر محمود مهدوی ، و دکتر تقی وحیدیان  کامیار نیز کمال تشکر را دارم و بی شک تاثیر این شاگردی و ادب آموزی و شهد شیرین آن برای همیشه در زندگیم باقی خواهد ماند و به آن افتخار    می کنم .    

 

فهرست مطالب

 

 

–    چکیده رساله  ……………………………………………………………………………………………………. 9

2-    پیشگفتار ………………………………………………………………………………………………………… 10

بخش اول :      انواع نثر در بستر تاریخ ادبیات ( قرن چهارم تا قرن نهم هـ .ق ) ….. 13-26

1-    مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 13-14

2-    فصل اول                      1- چگونگی شکل گیری نثر مرسل اول ………………………………. 15

                                                 2- چگونگی شکل گیری نثر مرسل دوم ………………………………. 15

                                          3- ویژگیهای نثر مرسل اول و دوم ……………………………………….. 16

 

3-    فصل دوم                     1- چگونگی شکل گیری نثر فنی در بستر تاریخ ادبیات …………… 17          

 

1- موزون مرسل

2- موزون فنی

 

 

                                         2- تقسیم بندی نثر موزون به دو دسته                                     

 

                                         3- ویژگی های نثر موزون مرسل  …………………………………………. 18

                                         4- ویژگی های نثر موزون فنی ……………………………………….. 18-19

                                         5- دیدگاه نثر نویسان درباره نثر موزون فنی ………………………. 19-20

 

 

4-    فصل سوم                   1- نثر فارسی قرن هفتم و هشتم در بستر تاریخ ادبیات………….. 21-22

                                        2- جایگاه نثر فارسی در قرن هفتم و هشتم ……………………………….23

                                        3- امتزاج نثر موزون مرسل و فنی در قرن هفتم در گلستان سعدی .. 24

 

1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..30

2- فصل اول           1- بحث لغوی مقامه  …………………………………………………………………………. 31

                               2- مقامات در معنی اصطلاحی  …………………………………………………………… 32

                               3- ویژگی های مقامه ……………………………………………………………………33-34

 

3- فصل دوم           1- گلستان و مقامات  …………………………………………………………………….35-37

                                2- وجوه اشتراک گلستان با مقامات  ………………………………………………38-40

                                3- وجوه اشتراک گلستان با مقامات  « جدال سعدی با مدعی » و « مقدمه کتاب » 

                                4- وجوه اختلاف گلستان و مقامات   ……………………………………………..41-42

 

4- فصل سوم          1- مقامات حمیدی  ………………………………………………………………………43-44

                                2- ارزش مقامات حمیدی در نثر فارسی   …………………………………………44-45

                                3- مقایسه گلستان سعدی و  مقامات حمیدی  ……………………………………46-49

 

 بخش سوم :            مقایسه ویژگی های سبکی گلستان و بهارستان  ………………….. 53-70

 

 

2- فصل اول             1-  ویژگی های سبکی گلستان سعدی   …………………………………………..53-57

                                2- ویژگی های سبکی بهارستان جامی   …………………………………………..58-60

 

 

3- فصل دوم             مقایسه ویژگی های سبکی گلستان و بهارستان    

 

 

بخش چهارم :                     مقایسه حکایت های گلستان و بهارستان ………… 73-103

1- مقدمه    ………………………………………………………………………………………………………………73

2- بررسی بابهای گلستان و بهارستان از لحاظ وجوه اشتراک و افتراق   …………………………..73-74

3- تشابه موضوع و مفهوم در حکایت اسکندر مقدونی   ……………………………………………..74-75

4- تقسیم بندی حکایات گلستان و بهارستان               1- در سیرت پادشاهان …………………….. 76-84 

به شش دسته اصلی از جهت اشتراک و افتراق              2- عشق و جوانی  …………………………..85-91

 موضوع ،  شیوه سبک و بلاغت                                3- در آداب صحبت …………………………92-95                                                               

                                                                             4- سلامت و سلامتی   …………………………96-98

                                                                             5- بخشش و بخشندگی  …………………….99-101

                                                                             6- قناعت  ……………………………………..102-103

 

بخش پنجم :        بررسی آیات ، حدیث و اشعار در گلستان و بهارستان ……….. 107-134

1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 107

 

2- بررسی آیات قرآنی در گلستان                    1- تاکید مطلب   ………………………………….108-114

                                                                       2- بار معنایی  ……………………………………………..115

 

 

 

3- بررسی آیات قرآنی در بهارستان                  3- تاکید مطلب  …………………………………..116-117

                                                                       4- بار معنایی  ……………………………………………..118

 

 

 

4- بررسی احادیث گلستان                               1- تاکید مطلب   ………………………………….119-120

                                                                       2- بار معنایی  ـــــ

 

 

 

5- بررسی احادیث بهارستان                           3- تاکید مطلب  ……………………………………………121

                                                                     4- بار معنایی  ـــــ

 

 

6- بررسی اشعار عربی گلستان                       1- تاکید مطلب  ……………………………………..122-129

                                                                 2- بار معنایی  ـــــ

                                                                 3- اشاره به آیه و حدیث ………………………….. 130-131

 

 

7- بررسی اشعار عربی بهارستان                    1- تاکید مطلب  …………………………………….. 132-134

                                                                 2- بار معنایی  ــــــ

                                                                 3- اشاره به آیه و حدیث  ـــــ

8- نتیجه گیری كلی از پایان نامه ……………………………………………………………………………..136-137

 

 

 

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جعبه دانلودشما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *