دانلود گزارش کاراموزی بررسی شركت ارغوان هیدج

گزارش کاراموزی بررسی شركت ارغوان هیدج در 33 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 33
حجم فایل 46 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

گزارش کاراموزی بررسی شركت ارغوان هیدج در 33 صفحخه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان                                    صفحه

شركت غله و خدمات بازرگانی ارغوان هیدج                    1

دارائیها                                        2

دارائیهای غیر مجاز                                2

فعالیت های عملیاتی                                  5

تاریخچه فعالیت های شركت                              6

فعالیت های اصلی شركت                                6

عمده ترین فعالیت شركت در طول سال                         7

دارائیهای شركت                                      8

درآمدها                                         9

موجودی نقد و بانك                               10

سایر حسابها و اسناد دریافتنی                          11

دارائیهای امانی                                     13

بهای تمام شده خدمات ارائه شده                              16

هزینه های سر بار عملیلاتی                            18

صورت تطبیق سود عملیات                           20

تعهدات و بدهی ها                                21

ثبت سند…..                                    22

بررسی سندهای مربوط به پرداخت مالیات سال 87                   24

بررسی فاكتور مربوط به خرید برنج …..                        26

 

 

 

 

 

شرکت غله و خدمات بازرگانی ارغوان هیدج

صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29اسفند ماه1387

اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

عنوان

1.ترازنامه.

2.صورت سود و زیان .

3.صورت گردش حساب سود (زیان) انباشته .

4.صورت سود (زیان)جامع .

5.صورت جریان وجوه نقد .

الف. تاریخچه فعالیت شرکت .

ب. مبنای تهیه صورتهای مالی .

ج. خلاصه اهم رویه های حسابداری.

د. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج  در صورتهای مالی و سایر اطلاعا ت مالی .

صورتهای مالی این شرکت بر اساس استاندارد های حسابداری تهیه می شود.

 

 

 

شرکت غله و خدمات بازرگانی ارغوان هیدج

تراز نامه

 

دارائیها

موجودی نقد و بانک……………………………………………….000/000/385

حسابها و اسناد دریافتی تجاری …………………………………..000/350/192

سایر حسابها و اسناد دریافتی………………………………………000/000/10

پیش پرداختها……………………………………………………………000/000/34

جمع دارائیهای جاری…………………………………………………..000/135/62

دارائیهای غیر جاری:

دارائیهای ثابت پس از کسر استهلاک ………………………………000/000/650

جمع دارائیهای غیر جاری …………………………………………000/000/650

جمع دارائیها…………………………………………………………..000/135/127

 

 

 

 

شرکت غله و خدمات بازرگانی ارغوان هیدج

تراز نامه

در تاریخ29اسفند 1387

بدهیها و حقوق صاحبان سهام……………………………………….29/12/1387

حسابهای پرداختنی تجاری………………………………………….000/520/184

سایر حسابها و اسناد پرداختنی……………………………………..000/480/95

ذخیره مالیات…………………………………………………………000/000/30

جمع بدهیهای جاری…………………………………………………000/000/310

بدهیهای غیر جاری:

ذخیره مزایای خدمت کارکنان………………………………………000/500/20

جمع بدهیهای غیر جاری…………………………………………..000/500/20

جمع بدهیها……………………………………………………………000/500/330

حقوق صاحبان سهام :

سرمایه………………………………………………………………..000/000/900

مازاد تجدید ارزیابی…………………………………………………………….×××

سود (زیان )انباشته……………………………………………………..000/850/40

جمع حقوق صاحبان سهام………………………………………….000/850/940

جمع حقوق صاحبان سهام و بدهیها………………………………..000/135/127

شرکت غله وخدمات بازرگانی ارغوان هیدج

صورت سود و زیان

برای سال منتهی به 29 اسفند 1387

                                                                                                                       ریال

درامد حاصل از خدمات ارائه شده…………………………………………..000/350/450

کسر می شود :بهای تمام شده خدمات ارائه شده ………………………….000/000/300

سود ناخالص کسر می شود ………………………………………………………000/350/150

هزینه های اداری و عمومی …………………………………………………………000/430/41

سود (زیان ) خالص ………………………………………………………………….000/920/108

گردش حساب سود (زیان ) انباشته

سود (زیان ) خالص………………………………………………………..000/920/108

سود انباشته در ابتدای سال ……………………………………………….000/850/40

تعدیلات سنواتی…………………………………………………………….000/300/3

سود (زیان ) انباشته در پایان سال ……………………………………….000/470/146

 

 

صورت سود (زیان ) جامع…………………………………………….. 000/000/140

سود (زیان ) خالص سال جاری…………………………………………000/470/146

اندوخته تجدید ارزیابی   ………………………………………………….000/700/64

شرکت غله و خدمات بازرگانی ارغوان هیدج

صورت جریان و وجوه نقد

برای سال منتهی به 29/12/1387

فعالیت های عملیاتی :

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی………………000/540/287

فعالیت های سرمایه گزاری :

وجوه پرداختی بابت خرید دارائیهای ثابت ……………………………….000/500/87

خالص (افزایش (کاهش) ) در وجه نقد …………………………………..000/040/200

مانده وجه نقد در اغاز سال ……………………………………………………..000/960/84

مانده وجه نقد در پایان سال ……………………………………………….000/000/385

شرکت غله و خدمات بازرگانی ارغوان هیدج

برای سال مالی منتهی به 29/12/1387

 

 

1. تاریخچه فعالیت شرکت :

1_1کلیات :

شرکت راه ماشین (سهامی خاص ) در تاریخ 25/12/70 و تحت شماره 89148 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و شرکت مذکور از سال 1379 تا سال 1381راکد و غیر فعال بوده و سپس با توجه به تبصره بند 2 تصویب نامه 561/13 ط مورخه 28/11/81 شورای عالی اداری و نامه شماره 22529 مورخه 29/11/83 وزیر محترم بازرگانی سازمان غله منحل و از تاریخ 1/1/83 وظایف و مسولیت های ادارات غله به شرکت های تحت پوشش شرکت بازرگانی دولتی ایران انتقال یافت . با تغیر و گسترش قلمرو فعالیت و تشکیلات اجزایی شرکت مجمع عمو می فوق العاده در تاریخ 27/12/83 تشکیل و نام شرکت به غله و خدمات بازرگانی ارغوان یافت و در اداره ثبت شرکت ها واقع در زنجان به شماره 5463 به ثبت رسیده است . مرکز اصلی شرکت در هیدج می باشد .

2_1 فعالیت اصلی شرکت :

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه جدید عبارت است از تهیه ،تامین توزیع و نگهداری از قبیل گندم ، ارد ،  روغن ، برنج ،قند وشکر و… ایجاد و اداره سرد خانه و انبار و تجهیزات نگهداری ، ذخیره سازی (مانند انبار و سیلو و …)و جایگاه کالا ها ی تجاری مجاز و صنایع بسته بندی ، اماده سازی کالا ، واردات کلیه ماشین الات و قطعات یدکی مربوطه به موضوع فوق و مشارکت در شرکت های موجود واردات و صادرات ، ترخیص کالاو به صورت کلی انجام تمام عملیات مجاز بازرگانی و تولیدی .

2_2_1.عمده ترین فعالیت شرکت در طول سال :

الف )توزیع برنج و قند وشکرکالا برگی و غیر کالا برگی در سطح استان .

ب) توزیع کالا بر اساس حوالجات سازمان بازرگانی استان .

ج)خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزاندر سطح استان .

د)توزیع گندم و ارد مورد نیاز مردم در سطح استان .

ر)نظارت بر تولید و توزیع ارد و نان در سطح استان.

ه ) واردات برنج و توزیع آن در سطح استان

شرکت غله و خدمات بازرگانی ارغوان هیدج

یادداشت های همراه صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به 29/12/1387

…………………………………………………………………………..000/000/175

14. هزینه های اداری و عمومی ……………………………………..29/12/1387  ریال

حقوق و دستمزد کارکنان ………………………………………………..000/27500

فوق العاده شغل ،ویژهوترمیم……………………………………………….000/500

اضافه کاری……………………………………………………………………000/1500

حق مسکن ……………………………………………………………………..000/800

حق خواروبار ………………………………………………………………..000/900

حق اولاد …………………………………………………………………..000/1300

عیدی و پاداش …………………………………………………………….000/520

سفر و ماموریت ………………………………………………………………….×××

مزایای غیرنقدی …………………………………………………………000/1800

مرخصی ………………………………………………………………………….×××

کسورات باز خریدی کارکنان …………………………………………..×××

حسابرسی …………………………………………………………………………×××

بیمه سهم کارفرما ……………………………………………………….000/370

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جعبه دانلودشما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *