دانلود طرح مالی دانشگاههای علوم پزشكی (به صورت فرضی)

طرح مالی دانشگاههای علوم پزشكی (به صورت فرضی) در 115 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 115
حجم فایل 131 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پروژه مالی دانشگاههای علوم پزشكی (به صورت فرضی) در 115 صفحه ورد قابل ویرایش

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

فصل اول-كلیات………………………………………………………….. 3

فصل دوم …………………………………………………………………  10

فصل سوم-پرداختها و هزینه ها  …………………………………………… 12

انواع پرداختها …………………………………………………………….. 12

الف-در مورد خرید های داخلی …………………………………………. 15

ب:خریدهای خارجی …………………………………………………….. 16

ج : خدمات قراردادی ……………………………………………………. 16

فصل چهارم – معاملات …………………………………………………… 22

ترتیب تحویل كالا یاخدمات …………………………………………….. 39

فصل پنجم – تنظیم حساب و نظارت ……………………………………… 44

فصل ششم – اموال………………………………………………………… 47

فصل هفتم – امور مختلف ………………………………………………… 48

حسابداری دولتی …………………………………………………………. 51

ثبت عملیات حسابداری بستن حسابها …………………………………….. 71

عنوان                                                                                                 صفحه

گروه مستقل حسابهای سایر منابع …………………………………………. 80

مشخصات و تاریخچه طرح تملك دارائیهای سرمایه ای ………………….. 84

پیش پرداخت سال جاری …………………………………………………. 88

وجوه سپرده و تمركز وجوه سپرده ……………………………………….. 89

بانكها و وجوه نقد ………………………………………………………… 89

وضعیت اعتبارات ارزی …………………………………………………… 94

ذیحسابی …………………………………………………………………. 94

بستن حساب در پایان سال ………………………………………………. 102

مقدمه :

اولین جلسه هیئت امنای مركزی دانشگاههای علوم پزشكی درساعت 8 صبح روز یكشنبه 11/1/70 به ریاست جناب آقای دكتر ملك زاده وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشكی وبا حضور جناب آقای زنجانی رئیس محترم سازمان برنامه وبودجه واعضاء منتخب جناب آقای دكتر نور بخش جناب آقای دكر ایرج فاضل جناب آقای دكتر عباس شفیعی ، جناب آقای دكتر زالی وروسای دانشكده های علوم پزشكی سراسر كشور تشكیل شد . دراین جلسه پیش نویس آئین نامه امور مالی ومعاملاتی دانشگاههای علوم پزشكی دانشكده های علوم پزشكی وموسسات تحقیقاتی كه توسط معاونت محترم اداری ومالی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی تهیه وقبلا در اختیار كلیه اعضای محترم هیئت امنای مركزی گذاشته شده بود با اصلاحاتی بشرح پیوست بتصویب رسید .

دومین دستور جلسه مربوطه به نحوه اداره واحد های بهداشتی – درمانی بود كه مصوب شد آئین نامه پیشنهادی وزارت بهداش درمان و آموزش پزشكی به هیئت محترم وزیران پس از تصویب جهت اجرا به دانشگاهها ودانشكده‌های علوم پزشكی كشور ابلاغ گردد .

در این جلسه تصویب شد كه مجموعه قوانین و مقررات آموزشی مربوط به

اعضاهیئت علمی دانشگاه ههای علوم پزشكی مصوب هیئت محترم 3 نفره جانشین هیئت امناوهمچین هیئت های امنای قبلی كه توسط حوزه معاونت محترم آموزشی تهیه ودر اختیار اعضای محترم وهیئت امنای مركزی قرار داده شده است با تصویب هر گونه مصوبه جدید توسط هیئت امنای مركزی ملاك عمل كلیه دانشگاهها ودانشكده های علوم پزشكی قرار گیرد .

در ادامه جلسه مصوب شده كه بودجه تفضیلی هر دانشگاه با حضور معاونت مالی واداری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی جناب آ”قای دكتر نور بالا ونماینده سازمان برنامه وبودجه جناب آقای كبیری و نماینده دانشگاه مربوط بررسی ومصوبات این هئیت سه نفره بمنزله مصوبه هیئت امنای مركزی تلقی گردد ضمنا در این جلسه پیشنهاد دانشكده علوم پزشكی بوشهر درمورد فوق العاده جذب وفوق العاده بدی آب وهوای اعضا هیئت علمی مطرح ومصوب شد مشابه بندر عباس عمل گردد .

 

 

فصل اول – كلیات

ماده  1- امور مالی ومعاملاتی دانشكده علوم پزشكی  كه منبعد موسسه نامیده می شود براساس این آئین نامه انجام خواهد شد .

ماده 2- موسسه شامل ستاد دانشگاه وكلیه واحد های اجرائی ( دانشكده ها مراكز آموزشی یادرمانی بیمارستانها ونظائر آن ) است كه هر واحد عهده دار اجرای قسمتی از برنامه موسسه می باشد .

ماده 3- سال مالی موسسه از اول فروردین ماه هرسال شروع ودر آخر اسفند ماه همان سال پایان می یابد .

ماده 4- موسسه مكلف است با رعایت مقررات مربوطه ودر مهلت مقرر صورتحساب دریافت وپرداخت هر ماه وحساب نهائی هر سال راتهیه وتنظیم نموده وحسب مورد به هیئت امنا دیوان محاسبات و وزارت اقتصاد ودارائی ارائه نماید .

ماده 5- دریافتهای موسسه شامل اعتبارات جاری وعمرانی واعتبارات اختصاصی وهدایا وكمكهای مردمی است كه می بایستی به حسابهای بانكی مربوطه واریز شود .

ماده 6 -كلیه اسناد واوراق تعهد آو رمالی وهمچنین قرا ردادهای موسسه براساس قوانین ومقررات مربوطه با امضاء رئیس موسسه یا مقامات مجاز از طرف ایشان معتبر خواهد بود .

ماده 7- به منظور انجام پرداختها موسسه مكلف است به تعداد مورد نیاز حساب پرداخت بانكهای دولتی داشته باشد .

تبصره 1- این حسابها در صورت موافقت رئیس یا معاون اداری و مالی موسسه با درخواست مشترك رئیس موسسه یامقام مجاز از طرف او با تفاق ذیحساب ومدیركل امور مالی افتتاح وتنخواه گردان واحد اجرائی به این حساب واریز خواهد شد .

تبصره 2- برداشت از حسابهای واحد های اجرائی به امضا مشترك رئیس ومسئول امور مالی واحد خواهد بود .

تبصره 3- رئیس واحد می تواند درصورت موافقت رئیس موسسه نسبت به تفویض اختیارات مالی اقدام نماید .

تبصره 4- برداشت از سایر حسابهای موسسه با امضا مشترك رئیس موسسه ( یا مقامات مجاز از طرف ایشان وذیحساب ) ( یامقام مجاز از طرف وی ) به عمل خواهد آمد.

ماده 8- بمنظور واریز درآمدهای اختصاصی موسسه مكلف است به تعداد مورد نیاز حسابهای بانكی غیر قابل برداشت بانكهای دولتی افتتاح نماید . واحد های اجرائی موظفند در آمد های وصولی نقدی خود را به این حسابها واریز نمایند .

ماده 9- بمنظور تمركز وجوهی كه بعنوان سپرده وجه الضمان وثیقه ودیعه وبا نظائر آن دریافت می شود حساب بانكی خاصی توسط موسسه دریكی از بانكهای دولتی افتتاح می گردد واحد های اجرائی مكلفند وجوهی راكه تحت عناوین فوق دریافت می دارند به این حساب واریز نمایند . برداشت از حساب فوق فقط بمنظور استرداد وجوه فوق الذكر به واریز كننده یا ضبط آن بنفع موسسه با رعایت این آئیننامه خواهد بود .

دستور العمل اجرائی این ماده توسط موسسه تهیه وابلاغ خواهد شد .

ماده 10-0 ذیحساب ماموریست كه بموجب حكم وزارت امور اقتصاد ودارائی بین مستخلفین رسمی واحد صلاحیت بمنظور اعمال نظارت وتامین هماهنگی لازم براساس قانون نحوه انجام امور مالی ومعاملاتی دانشگاهها وموسسات تحقیقاتی در اجرای مقررات مالی ومحاسباتی موسسه به این سمت منصوب می شود وانجام سایر وظایف مشروح زیر را عهده خواهد داشت .

1-  نظارت بر امور مالی ومحاسباتی ونگاهداری وتنظیم حسابها بر طبق قانون وضوابط مربوطه وصحت و سلامت آنها .

2-    نظارت بر حفظ اسناد ودفاتر مالی .

3-    نگاهداری وتحویل وتحول وجوه ونقدینه ها وسپرده ها واوراق بهادار .

4-    نگاهداری حساب اموال موسسه ونظارت بر اموال مذكور .

5-    صورت الحساب زیر نظر رئیس موسسه وظایف خود را انجام می دهد .

ماده 11- معاون ذیحساب و مدیر كل امور مالی ماموریست كه از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت موسسه به پیشنهاد ذیحساب ومدیر كل ) امور مالی وبا موافقت وحكم رئیس موسسه با معاون اداری و مالی به این سمت منصوب می شود .

تبصره  : در صورت اعلام نیاز ذیحساب ومدیر كل امو رمالی وموافقت رئیس موسسه یا معاون اداری ومالی می توان از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت دیگر دستگاههای دولتی با استفاده از آیننامه ماموریتها افرادی را به این سمت منصوب نمود .

ماده 12- رئیس امور مالی ماموریست كه ا زبین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت موسسه با پیشنهاد رئیس واحد اجرایی وتائید ذیحساب ویا موافقت رئیس موسسه یامعاون اداری و مالی به این سمت منصوب می شود .

فصل دوم – بودجه ومنابع مالی ودر آمد

ماده 13- بودجه تفضیلی برنامه مالی موسسه است كه برای یكسال مالی تهیه می شود و حاوی پیش بینی در بافتها ومنابع مالی وبر آورد نیازهای اعتباری اسناد وواحدهای اجرائی برای برنامه سالانه موسسه وپرداخت دیون می باشد .

ماده 14- برنامه اجرائی سالانه موسسه فعالیتهای جاری وطرحهای عمرانی وسرمایه گذاری درجهت تجهیز و بهبود و یا گسترش فعالیتهای جاری است كه به هدفهای تعیین شده در مدت یكسال پیش بینی می شود .

ماده 15- فعالیتهای جاری ، عملیات وخدمات مستمر و مشخصی است كه برای رسیدن به هدفهای برنامه طی یكسال اجرا می شود .

ماده 16- طرح عمرانی ، مجموعه عملیات وخدمات مشخصی درجهت اهداف موسسه است براساس مطالعات توجیهی فنی ، اقتصادی ، اجتماعی درمدت معیین وبا اعتبار مشخص كه به صورت سرمایه گذاری توسط موسسه انجام وتمام یا قسمتی از هزینه های اجرائی آن ازمحل اعتبارات عمرانی تامین می گردد وهزینه های غیر ثابت دوره مطالعه وبا اجرا را نیز شامل می شود.

ماده 17- فعالیتهای سرمایه گذاری : مجموعه عملیات مشخصی است كه درجهت تجهیز و بهبود وگسترش فعالیتها جاری صورت می گیرد .

ماده 18- منابع مالی موسسه عبارت است از اعتبارات جاری ، اعتبارات عمرانی ، اعتبارات اختصاصی مانده اعتبارات مصرف نشده سنوات قبل هدایا وكمكهای مردمی تحصیل وام واستفاده از تسهیلات سیستم بانكی .

تبصره 1- اعتبارات جاری : اعتبارات عمرانی هر سال موسسه در سال قبل توسط موسسه تنظیم وبه مراجع ذیصلاح ارائه می شود تابه صورت كمك در بودجه كل كشور منظور و تصویب شود.

تبصره 2- اعتبارات اختصاصی معادل كلیه در آمدهای وصولی ( درآمد اختصاصی ) موسسه می باشد كه به حساب خزانه واریز شده است وكلا قابل

هزینه می باشد .

تبصره 3- در آمد اختصاصی شامل كلیه در آمدهائی است كه طبق مقررات در اجرای وظایف موسسه ویا در ازا ارائه خدمات آ‎موزشی ویا پژوهشی ویا درمانی ویا موارد پیش بینی شده در این آئیننامه وصول گردد ویامجوز وصول آن توسط هیئت امنا صادر شود .

ماده 19- بودجه تفصیلی موسسه پس از تصویب هیئت امناتوسط ریاست موسسه جهت اجرا به دفتر بودجه وتشكیلات ابلاغ می گردد .

ماده 20- تنظیم تخصیص اعتبار واحد های اجرائی بر مبنای فعالیتها وعمل كرد متناسب با ارائه خدمات آموزشی ، درمانی ، و … می باشد بنحوی كه :

بودجه دانشكده متناسب باتعداد دانشجو ، تعداد واحد درسی وارزش ریالی هر واحد درسی وبودجه بیمارستان و یا مراكز پزشكی ، آموزشی ودرمانی متناسب باتعداد بیماران نوع خدمات ارائه شده وتعرفه های خدمات تنظیم وتخصیص خواهدیافت . بودجه ستاد و سایر واحدهای اجرائی در صورتیكه ماهیت خدمات وفعالیت ها به گونه ای باشد كه ارزش ریالی واحد خدمت ویا فعالیت قابل محاسبه نباشد مبنای تنظیم بودجه وتخصیص اعتبار براساس عملكرد ( روال سابق ) خواهد بود .

ماده 21- واحد های اجرائی موظفند براساس برنامه واعتبارات تخصیص یافته اقدام نمایند ورئیس واحد دراین مورد در مقابل رئیس موسسه مسئول خواهد بود .

ماده 22- درصورت تغییر در برنامه های اجرائی موسسه وباتغیر درمنابع مالی پیش بینی شده تهیه وتنظیم اصلاحیه وبا متمم بودجه تفضیلی با درنظر گرفتن ضوابط ومقررات وتصویب هیئت امنا امكان پذیر خواهد بود .

ماده 23- چنانچه در شروع سال مالی بودجه تفصیلی به تصویب هیئت امنا نرسیده باشد تا زمان تصویب به منظور جلوگیری از وقفه درانجام امور موسسه با تصویب هیئت رئیسه موسسه هر بار مجوزخرج بر مبنای 12/2 اعتبارات جاری وعمرانی مصوب بودجه كل كشور همان سال ودر آمد اختصاصی وصولی صادر خواهد شد .

ماده 24- نحوه مصرف هدایا وكمك با درنظر گرفتن نیات اهداء كننده به موجب این آئیننامه خواهد بود .

ماده 25- در مواقعیكه پس از تصویب بودجه طرحهای عمرانی به عللی رسیدن به اهداف كلیه طرحها در زمان پیش بینی شده میسر نباشد موسسه می تواند باتصویب هیئت امنا طبق مقررات چند طرحی را كه اولویت دارند طبق برنامه به پیش ببرند واعتبارات سایر طرحهای همان برنامه را درموارد فوق هزینه نمایند .

1-               احداث شده نیز مجموع دارائی در جریان ساخت ویا تكمیل از منابع بودجه ای وغیر بودجه ای خواهد بود.

2-               حساب اموال وانبار اقلام خریداری شده از محل اعتبارات تملك دارائیهای سرمایه ای می بایست با توجه به ماده 13 قانون محاسبات عمومی كشور وسایر مقررات فصل پنجم قانون مزبور وسایر مقررات اموال دولتی بطور جداگانه نگاهداری شودوموجودی جنسی خریداری شده در اجرای دارئیهای دردست اجرا ء ایجاد به تفكیك منابع عمومی وسایر منابع ( منابع داخلی ) نگاهداری شود .

3-               برای انعكاس موجودی جنسی كالاهای خریداری شده سنوات قبل اعتبارات تملك دارائیهای سرمایه ای ادامه دار از سالهای قبل براساس بهای تمام شده تاریخی وبه روش اولین صادره از اولین وارده طی سرفصل موجودی جنسی سنواتی بدهكار و حساب دریافتی ازخزانه در سنوات قبل بستانكار ومعادل همین مبلغ بهنگام ثبت حساب حساب دارئیهای درجریان تكمیل وایجاد سنواتی وحساب دریافتی از خزانه درسنوات قبل از ارقام مزبور كسرگردد.

4-               برای انعكاس دارائیهای در جریان تكمیل واحداث سنوات قبل اعتبارات تملك دارائیهای سرمایه ای ادامه دار از سالهای قبل براساس اقلام مندرج در آخرین صورت وضعیت واصله به ذیحسابی حسابی دارایی درجریان تكمیل واحداث سنواتی را بدهكار وحساب دریافتی از خزانه در سنوات قبل بستانكار می شود ودر مورد طرحهای امانی نیز كلیه پرداختهائی كه بصورت قطعی انجام پذیرفته شده وقبلا به حساب هزینه قطعی منظور شده است اعم از اینكه در سال مربوط به حساب هزینه منظور گردیده ویاهزینه در قبال تسویه پیش پرداخت وعلی الحساب سنواتی به ثبت رسیده است پس از كسر اقلام موجودی جنسی سنواتی كه قبلا به حساب هزینه طرح منظور شده است به حساب دارائی درجریان تكمیل ویاایجاد سنواتی وحساب دریافتی از خزانه در سنوات قبل منظور می گردد.

بدین ترتیب به منظور تعیین بهای قیمت تمام شده هر طرح تملك دارایهای سرمایه ای بایستی دراحتساب حساب دارایی در جریان تكمیل ویا ایجاد سنواتی وهمچنین حساب موجودی جنسی سنواتی دقت لازم بعمل آید كه اولا حساب موجودی جنسی سنواتی به حساب دارایی درجریان تكمیل وایجاد به تفكیك منابع منظور نشود ثانیا كلیه هزینه های قبلی هر طرح اعم از محل در آمد عمومی وسایر منابع درحساب دارایی در جریان تكمیل وایجاد منابع مربوط لحاظ شود .

5-               هزینه های متفرقه وسایر ردیفهای مربوط به طرحهای عمرانی در طبقه بندی جدید تحت عنوان تملك دارائیهای سرمایه ای متفرقه همراه با تفكیك فصول سرمایه گذاری ارائه گردیده است چنانچه اعتبار از محل ردیفهای متفرقه تملك دارائیهای سرمایه ای به اعتبار طرح مربوط اضافه شده ویا چنانچه دارای شماره طرح تملك دارائیهای سرمایه ای با شماره طرح مرتبط وفصول سرمایه گذاری باشد در دفاتر وحسابها تحت عنوان طرح مربوط منعكس می شود وچنانچه فاقد شماره طرح ومنحصرا ردیف متفرقه وفصول سرمایه گذاری باشد حساب معین برحسب ردیف متفرقه وفصول سرمایه گذاری مربوط نگاهداری براین اساس نیز فرم عملكرد تكمیل وارائه می گردد.

6-               هنگامیكه طرح تملك دارائی سرمایه ای به اتمام می رسد وبا رعایت مقررات مربوط تحویل قطعی می گردد و كلیه پرداختهای غیر قطعی اعم ازجاری وسنواتی تسویه وواریز شده حسب مورد به حساب دارائی در جریان تكمیل یاایجاد سالجاری ویابه حساب دارائی درجریان تكمیل ویا ایجاد سنواتی منابع عمومی وسایر منابع منظور گردیده در این صورت تا زمان تحویل به دستگاه ارجائی بهره بردار با رعایت مقررات مربوط در دفاتر معادل حسابهای دارائی درجریان تكمیل ویا ایجاد مذكور حساب دارائی ثابت مربوط بدهكار وحسابهای مزبور بستانكار می شود .

بدیهی است حساب دارائی حاصل از طرحهای تملك دارائیهای سرمایه ای انتفاعی درشركتهای دولتی زمانی از حساب ذیحسابی طرحهای تملك دارائیهای سرمایه ای حذف وبه حساب داراییهای مربوط شركت منظور می شود كه شركت دولتی مربوط به موجب ماده (9) آئین نامه اصول سیاستها وضوابط بند (7) ماده (3)قانون برنامه وبودجه ( نامه شماره 895/34 مورخ 26/8/76) مصوب شورای اقتصاد برای باز پرداخت اقساط وجوه پرداختی خزانه بابت طرحهای تملك دارائیهای سرمایه ای خاتمه یافته وسود متعلقه به آن قرار داد لازم را با وزارت امور اقتصادی ودارائی منعقد نمایند .

7-               ذیحسابان ومدیران ومسئولین مالی دستگاههای اجرائی ومدیران عامل وهیات های مدیره شركت های دولتی ومسئولین موسسات ونهاد های عمومی غیر دولتی مكلفند مالیاتهای تكلیفی شامل مالیات حقوق پرسنلی ، مالیات قراردادهای خرید خدمات پیمانكاری مشاور ، مهندسی ، قرادادهای خرید و .. مربوط به هر پرداخت راهمزمان و بلافاصله با آن پرداخت به حسابهای مربوط به خزانه واریز نمایند وبهیچوجه مالیاتهای تكلیفی رابه تاخیر نیاندازند و حتی تاخیر تا آخر هفته وماه ونیز دراین امر جایز نمی باشد بدین ترتیب بایستی همواره بین مانده حساب كسور وصولی و كسورارسالی دراین خصوص توازن برقرار باشد .

 

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جعبه دانلودشما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *