دانلود طرح آماری اهمیت آمار در پزشكی

طرح آماری اهمیت آمار در پزشكی در 28 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی آمار
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 28
حجم فایل 150 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پروژه آماری اهمیت آمار در پزشكی در 28 صفحه ورد قابل ویرایش

 

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                      صفحه

مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 1

 اهمیت آمار در پزشكی ……………………………………………………………………………. 4

انواع داده ها …………………………………………………………………………………………. 6

داده ها و جدول فراوانی …………………………………………………………………………… 7

نمودار میله ای بر حسب Fi (فراوانی مطلق) …………………………………………………. 9

نمودار میله ای بر حسب F نسبی ……………………………………………………………… 10

نمودار میله ای بر حسب درصد F نسبی …………………………………………………….. 11

نمودار میله ای بر حسب F تجمعی …………………………………………………………… 12

نمودار مستطیلی بر حسب Fi (فراوانی مطلق) ……………………………………………… 13

نمودار مستطیلی بر حسب F نسبی …………………………………………………………… 14

نمودار مستطیلی بر حسب درصد F نسبی …………………………………………………… 15

نمودار مستطیلی بر حسب F تجمعی …………………………………………………………. 16

نمودار چندبر میله ای …………………………………………………………………………….. 17

نمودار چندبر مستطیلی …………………………………………………………………………… 18

نمودار دایره ای بر حسب درجه و درصد ……………………………………………………… 19

نمودار ساقه و برگ ……………………………………………………………………………….. 20

شاخص های مركزی ……………………………………………………………………………… 22

میانگین وزنی ………………………………………………………………………………………. 24

نمایه ………………………………………………………………………………………………….. 25

منابع ………………………………………………………………………………………………….. 26

 

 

مقدمه:

اولین قدم در توصیف وتحلیل داده های آماری به طور معمول معرفی داده ها به صورت یك جدول یانمودار است. این راه آسانی برای خلاصه كردن داده هاست وبرای خواننده خصوصیات اصلی داده ها را مشخص می كند این طریقه در عمل ، داده ها را در یك شكل منسجم برای خواننده می كند كه در غیر این صورت انبوهی از اشكال مبهم در پیش روی وی خواهد بود بدیهی است كه نحوه ی ارائه ی دقیق داده ها به موضوع مطالعه ، روشها واهداف تحلیل آماری بستگی دارد.

كسانی كه آمار مقدماتی وروشهای محاسباتی آمار را به واداشتن تئوری آمار به كار می‌برد اغلب با پرسشهای بیشماری روبرو می شوند. مثلاَ می پرسند«چرا در فورمول واریانس یك نمونه n  تایی گاهی n-1  دیده می شود؟»

«چرا معدل یك نمونه ی تصادفی از توزیع نرمال بهترین برآورد برای پارامتر میانگین است؟»« چرا فلان فرض آماری را یك آمار دان رد می كندوآمار دان دیگر رد نمی كند؟» آمار ریاضی یاتئوری آمار به اینگونه پرسشها پاسخ می دهد این تئوری را با وجود ریشه های تاریخی در حقیقت فیشرونیمان در آمار دان برجسته در سالهای 1930 بنا كردند وسپس دیگران دنبال كار آنها را گرفتنددر عصر ما دهها كتاب وصدها مقاله ی ارزنده در زمینه ی آمار ریاضی وكار برد آن در علوم ومهندسی ، علوم پزشكی ، علوم اجتماعی وتربیتی واقتصاد ومدیریت یافته می شود بااین حال پژوهش درباره‌ی آمار ریاضی ونوآوریهای سودمند برای روشهای آماری همچنان ادامه دارد.

در روش آماری داده ها یعنی اطلاعات عددی درباره امری ، را طبق قواعد خلاصه می‌كنیم وسپس جدولهای فراوانی وگرافهای آماری ارائه می دهیم در درس امتحان یااصول شانس وقوانین متغیرهای تصادفی آشنایی پیدا می كنیم در آمار ریاضی وبه یك نوع نتیجه گیری بنام( نتیجه گیری آماری) می پردازیم مفهوم آمار واحتمال یا «اندیشه آماری » عبارت است از جمع آوری داده های عددی درباره ی امری وتجزیه وتحلیل آنها بر اساس مدلهای آماری ونتیجه گیری آماری برای ارائه ی نظریه ای درباره ی آن امر در زبان روزانه آمار عبارت است از داده های عددی درباره ی امری كه با مشاهد‌های متفاوت به دست آمده اند.

اندیشه ی آماری وروش علمی راهم پژوهشگران وهم افراد عادی به كار برده اند ومی‌برند .آلبرت انیشتین بابررسی نظریه ی نیوتن وناسازگاری كه در آن وجود دارد نظریه‌ی خود را جانشین آن می كند.

در آمار ریاضی آنچه را كه به نتیجه گیری آماری مربوط می شود با اسلوب ریاضی وقوانین احتمال وچند ایده مهم آماری مانند تابع را ستنمایی ونسبت راستنمایی بررسی می كنند.

برداشت آماری ، جزئی از یك روند كلی به نام روش علمی است در عصر ما با استفاده ازداده هایی كه از راه مشاهده یا آزمایش یا پرسش تهیه می شوند وبه كار بردن روشهای آماری ، پژوهشگران برای كسب معرفت وارائه ی نظریه های جدید در رشته‌ی خود همواره در تلاش اند.

روش علمی یاروش عاقلانه برای كسب نظریه های جدید وحل مسائل انسانی وعلمی شامل مراحل زیر است.

الف) مشاهده : پژوهشگران برای امر مطالعه وپژوهش آزمایش می كنند یامی‌پرسند یامی بینند وسپس از راه شمردن یااندازه گیری داده های لازم را جمع آوری می‌كنند.

ب) نظریه پردازی : پژوهشگر بااستفاده از داده ها ورشته ی تخصصی خود وروشهای آماری نظریه پردازی می كند وفلان نظریه یافرض آماری را با اطمینان كافی ارائه می‌دهد.

ج) پیش بینی : پژوهشگر بااستفاده از فرضی كه پذیرفته است نتیجه گیری می كند. نتیجه گیری وكشف حقیقت از این راه در صورتی كه فرض او مورد رضایت باشد كاملاَ جنبه ی قیاسی ـ نه استقرایی دارد وپیش بینی نامیده می شود.

د) بررسی : پژوهشگر فرض خود راتا زمانی كه شواهد كافی علیه آن ارائه نگردد به كار می برد ولی هموره با جمع آوری داده های جدید صحت وسقم آن را بررسی می‌كند بااین كار ، مراحل بالا از نو تكرار می گردند.

اهمیت آمار در پزشكی :

اولین قدم در تحلیل آماری یك مطالعه ی ویژه آزمون نتایج آن است.

بررسی نتایج هر مطالعه معمولاَ با بكار گیری روشهای ساده آمار توصیفی امكان پذیر است وانجام آن نیاز به اطلاعات زیادی از آمار پزشكی ندارد البته این نكته شاید عجیب به نظر برسد كه برخی اوقات یك محقق از آزمون ساده نتایج صرفه نظر می‌كند وبه اشتباه از ابتدا به دنبال انجام آزمون فرضیه های آماری است بر این نكنه نمی توان بیشتر از این تأكید نمود كه بررسی ساده نتایج مثلاَ مقایسه میانگین ها نسبت ها در صدها وغیره پیش نیاز هر نوع تحلیل آماری می باشد در آزمون نتایج محقق باید این سؤال رابپرسد كه آیا نتایج حاصل از نظر  پزشكی اهمیت دارد یانه ؟ این سؤال را می‌توان چنین بسط داد كه آیا نتایج حاصله به حدی مهم هستند كه یافته های جدید می تواند كاربرد بالینی پزشكی داشته باشند یا سیر بیماری را تغییر دهند یااز جهات دیگر حائز اهمیت باشند ؟ به طور حتم اختلاف مرگ ومیر 20% در مثال بالا یك یافته ی حائز اهمیت است ولی اگر بر فرض نتایج در میزان مرگ ومیر به ترتیب 48% و52% بود در این صورت تكلیف چه بود؟ آیا از نظر پزشكی می توان به چنین اختلافات كوچكی اهمیت قائل شد؟ این سؤال كه چه اندازه اختلاف را می توان مهم محسوب نمود بر عهده ی پزشكان بالینی می باشدومتخصص آمار نمی تواندبه آن پاسخ بگوید اگر نتایج یك مطالعه ویژه از نظر پزشكی اهمیت نداشته باشد كار بیشتری در مورد آن نمی توان انجام داد وبامحاسبات ریاضی وآماری نمی توان اهمیت آنرا زیادتر كرد.

به عنوان مثال اگر در مطالعه ای از نظر یك متغیر ویژه اختلاف بسیار ناچیزی ما بین دوگروه مورد مطالعه نتیجه شود چنین نتیجه ای اهمیت كمی دارد مگر اینكه اصل واساس مطالعه بر اثبات یكسان بودن دوگروه باشند غیر معلوم هستند.

اگر نتایج یك مطالعه ویژه از نظر پزشكی مهم به نظر برسند آنها تحلیل آماری بیشتری می طلبد ویك آزمون فرضیه ی آماری باید انجام شود.

هدف از چنین آزمونی این است كه آیا نتیجه ی مهم بدست آمده مطمئن وواقعی نیز هست یانه؟ صحت ودقت چنین آماری به عوامل ذیل بستگی دارد:

1)    حجم نمونه مورد مطالعه

2)    تعداد گروههای مورد مقایسه

3)    چگونگی تشكیل گروهها

4)    مقیاسهای اندازه گیری متغیری كه مورد تحلیل قرار گرفتند

5)    ایجاد فرضیه صحیح برای آزمون

در مرحله ی آخر علاوه بر آزمون ساده نتایج باید آزمون های فرضیه ای مناسب برای داده های جمع آوری شده شرح داده شودوروشها ومفاهیم پیچیده تر بحث شود.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جعبه دانلودشما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *