دانلود بررسی اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه ست 2063230كیلو ولت تاكستان

بررسی اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه ست 2063230كیلو ولت تاكستان

دسته بندی برق
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 250
حجم فایل 8.468 مگا بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه ست 2063230كیلو ولت تاكستان

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه …………………………………………………………………………………..                    1    

1-1-مقدمه                                                2

2-1-تعاریف و اصطلاحات                                     7

دوم:اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه………………………                  10

1-2-اصول طراحی پستهای فشار قوی                          11

2-2-انواع طراحیها                                       14

3-2-معیارهای طراحی بهینه و اعمال این ضوابط در طراحی پست 15

1-3-2-ارتباط بهینگی و شرایط بهره برداری                 15

2-3-2-ارتباط بهینگی و موقعیت پست                        17

3-3-2-ارتباط بهینگی ومسایل زیست محیطی                   17

4-3-2-ارتباط بهینگی و امكان توسعه پست                   18

5-3-2-ارتباط بهینگی و نیروی انسانی                      19

6-3-2-ارتباط بهینگی و تعمیرات و نگهداری                 19

7-3-2-ارتباط بهینگی و سرمایه گذاری اولیه                20

8-3-2-ارتباط بهینگی و هزینه های دوران بهره برداری       21

9-3-2-ارتباط بهینگی و ایمنی                             23

10-3-2-ارتباط بهینگی و طرحها و مشخصات فنی سیستم های مختلف پست  24

 

فصل سوم :انواع پستها…………………………………………………………………………….                     26

1-3-تقسیم بندی پستها بر اساس سطح ولتاژ                  27

2-3-تقسیم بندی پستها بر اساس وظیفه ای كه در شبكه دارند  27

3-3-تقسیم بندی پستها از نظر نحوه نصب                    28

1-3-3- انواع پستهای باز                                 28

2-3-3-انواع پستهای بسته                                 29

3-3-3-پستهای تركیبی                                     29

4-3-3-پستهای سیار                                       29

4-3-انواع پستها از نظر آرایش شینه بندی                  29

1-4-3-مزایا و معایب آرایشهای مختلف شینه بندی            31

1-1-4-3-شینه ساده                                       31

2-1-4-3-شینه اصلی و فرعی                                32

3-1-4-3-شینه دوبل                                       34

4-1-4-3-شینه دوبل اصلی با شینه فرعی                     35

5-1-4-3-شینه دوبل دوكلیدی                               36

6-1-4-3-شینه یك ونیم كلیدی                              36

7-1-4-3-شینه حلقوی                                      37

2-4-3- بررسی مقایسه ای برای انتخاب شینه بندی بهینه[9]   39

3-4-3-نگاه آماری به وضعیت شینه بندی های موجود در پست های 230و400كیلوولت ایران                                                  43

4-4-3-آرایش پیشنهادی برای شینه بندی پستها               44

 

فصل چهارم:انتخاب محل پست و جانمایی تجهیزات……………………………………… 45

1-4-انتخاب محل پست                                      46

2-4-جانمایی تجهیزات پست                                 49

1-2-4-تاثیر نوع شینه ها و سكسیونرها در آرایش فیزیكی تجهیزات    52

2-2-4-ترتیب و نحوه نصب تجهیزات                          54

3-2-4-محل احداث ساختمانها و جاده های ارتباطی            55

 

 

فصل پنجم:انتخاب تجهیزات پست………………………………………………………………..                                     57

1-5-انتخاب ترانسفورماتور قدرت                           58

2-1-5-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتور قدرت          59

1-2-1-5-نوع ترانسفورماتورقدرت                           60

2-2-1-5-سیستم خنك كنندگی ترانسفورماتور                  62

3-2-1-5-تلفات ترانسفورماتور                             64

4-2-1-5-توان نامی سیم پیچهای ترانسفورماتور              64

5-2-1-5-ولتاژ نامی سیم پیچ                              65    

6-2-1-5-نحوه اتصالات سیم پیچها و گروه برداری             65

7-2-1-5-تنظیم ولتاژ و مشخصات تپ چنجر                    66

8-2-1-5-تاثیر زمین نمودن نوترال در عایق بندی            67

9-2-1-5-حداكثر ولتاژ هر یك از سیم پیچها                 67

10-2-1-5-تعیین سطوح عایقی داخلی و خارجی و نوترال        68

11-2-1-5-میزان افزایش مجاز درجه حرارت روغن وسیم پیچ     68

12-2-1-5-امپدانس ولتاژ و امپدانس اتصال كوتاه            68

13-2-1-5-میزان مجاز صدا                                 69

14-2-1-5-مقادیر جریانهای اتصال كوتاه سیستم              69

15-2-1-5-اضافه بار در ترانسفورماتور                     70

16-2-1-5-استفاده از محفظه كابل در طرف فشار ضعیف         70

2-5-انتخاب ترانسفورماتور جریان                          70

1-2-5-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب ترانسفورماتورجریان    71

2-2-5-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتورجریان          72

1-2-2-5-نوع ترانسفورماتورجریان                          72

2-2-2-5-حداكثر ولتاژ سیستم                            73

3-2-2-5-سطوح عایقی                                      74

4-2-2-5-فاصله خزشی مقره                                 74

5-2-2-5-جریان نامی اولیه                                74

6-2-2-5-جریان نامی ثانویه                               75

7-2-2-5-نسبت تبدیل                                      75

8-2-2-5-جریان نامی حرارتی كوتاه مدت                     76

9-2-2-5-جریان نامی دایمی حرارتی                         76

10-2-2-5-محدودیت افزایش درجه حرارت                      76

11-2-2-5-ظرفیت نامی خروجی                               77

12-2-2-5-كلاس دقت                                        77

3-5-انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ                          80

1-3-5-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ   80

2-3-5-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتور ولتاژ         81

1-2-3-5-نوع ترانسفورماتورولتاژ                          81

2-2-3-5-حداكثر ولتاژ سیستم                            83

3-2-3-5-سطوح عایقی                                      84

4-2-3-5-فاصله خزشی مقره                                 84

5-2-3-5-ولتاژ نامی ثانویه                               84

6-2-3-5-ضریب ولتاژ نامی [9]                             85

7-2-3-5-مشخصات خازن ترانسفورماتور ولتاژ خازنی           86

8-2-3-5-محدودیت افزایش درجه حرارت                       87

9-2-3-5-ظرفیت خروجی                                     88

10-2-3-5-كلاس دقت[22]                                     88

4-5-انتخاب  ترانسفورماتور زمین- كمكی                    89

1-4-5-اطلاعات مورد نیاز جهت  ترانسفورماتورزمین-كمكی[14]  89

2-4-5-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتور زمین-كمكی     90

1-2-4-5-نوع ترانسفورماتور زمین –كمكی                    92

2-2-4-5-سیستم خنك كننده                                 92

3-2-4-5-ظرفیت نامی                                      92

4-2-4-5-مقدار نامی ولتاژ سیم پیچ ها                     93

5-2-4-5-حداكثر ولتاژ سیم پیچ ها                         93

6-2-4-5-امپدانس ولتاژ[9]                                94

7-2-4-5-استقامت عایقی بوشینگ ها و ترمینال های فاز و نقطه صفر سیم پیچ اولیه                                                  94

8-2-4-5-افزایش دما پس از بارگذاری جریان كوتاه مدت       95

9-2-4-5-افزایش دمای مجاز                                95

10-2-4-5-تپ چنجر                                        96

11-2-4-5-فاصله خزشی بوشینگها                            96

12-2-4-5-سطح صدا                                        97

13-2-4-5-ترمینال بندی طرف اولیه وثانویه                 97

5-5-انتخاب كلید قدرت                                    97

1-5-5-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب بهینه كلید قدرت       98

2-5-5-معیارهای انتخاب بهینه كلید قدرت                  100

1-2-5-5-نوع كلید                                       100

2-2-5-5-نوع مكانیسم قطع و وصل                          101

3-2-5-5-ولتاژ نامی                                     104

4-2-5-5-سطوح عایقی نامی                                104

5-2-5-5-جریان نامی                                     104

6-2-5-5-جریان نامی قطع اتصال كوتاه                     105

7-2-5-5-جریان نامی قطع شارژ خط                         106

8-2-5-5-جریان نامی قطع بار اندوكتیو                    106

9-2-5-5-ضریب افزایش ولتاژ فاز سالم                     106

10-2-5-5-جریان نامی اتصال كوتاه وصل                     107

11-2-5-5-مدت زمان تحمل اتصال كوتاه                      107

12-2-5-5-زمان قطع نامی                                  107

6-5-سكسیونر و تیغه زمین                                108

1-6-5-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب بهینه سكسیونر        109

2-6-5-معیارهای انتخاب بهینه سكسیونر                    109

1-2-6-5-نوع سكسیونر یا تیغه های زمین                   109

2-2-6-5-نوع مكانیسم عملكرد                             110

3-2-6-5-ولتاژ نامی                                     111

4-2-6-5-سطوح عایقی نامی                                112

5-2-6-5-جریان نامی (فقط برای سكسیونر)                  112

6-2-6-5-جریان نامی اتصال كوتاه                         112

7-2-6-5-جریان نامی وصل اتصال كوتاه(فقط برای تیغه های زمین) 113

8-2-6-5-مدت زمان تحمل جریان اتصال كوتاه                113

9-2-6-5-نیروی مكانیكی نامی ترمینالها                   113

 

فصل ششم : سیستمهای حفاظتی پست………………………………………………………                                               114

1-6-سیستم زمین                                         115

1-1-6-اطلاعات موردنیاز برای طراحی سیستم زمین            116

2-1-6-آزمونهای زمین پست                                118

3-1-6-موارد مهم در آزمونهای سیستم زمین                 120

4-1-6-پارامتر ها و موارد حائز اهمیت در طراحی بهینه سیستم زمین  122

1-4-1-6-انتخاب هادی زمین و میله های زمین               122

2-4-1-6-اتصال تجهیزات به زمین                          122

3-4-1-6-محاسبه جریان اتصال كوتاه وحداكثرجریان شبكه زمین 123

4-4-1-6-ولتاژانتقالی ونقاط خطرناك                      125

5-4-1-6-تداخل با كبلهای مخابراتی و كنترل               126

6-4-1-6-اتصال زمین سیستم تغذیه فشار ضعیف               126

5-1-6-نصب سیستم زمین                                   126

6-1-6-روش قدم به قدم طراحی                             128

2-6-سیستم حفاظت از صاعقه                               136

1-2-6-سیستم حفاظت از صاعقه                             138

1-1-2-6-اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی سیستم حفاظت از صاعقه 139

2-1-2-6-سیستم حفاظتی پست با استفاده از روش الكتریكی-هندسی[9]   139

3-1-2-6-حداكثر ولتاژ قابل تحمل توسط پست                141

4-1-2-6-امپدانس موجی                                   141

5-1-2-6-محاسبه جریان بحرانی وفاصله جذب بحرانی S       141

6-1-2-6-محاسبه ارتفاع هادیهای حفاظتی                   142

7-1-2-6-حفاظت در مقابل صاعقه هایی كه در خارج از سطح محاط

دو هادی حفاظتی فرود می آیند                            144

8-1-2-6- استقامت مكانیكی وحرارتی هادیهای حفاظتی و میله های برقگیر   147        &nbsp

جعبه دانلود



شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *